İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı alımı

MEMUR ALIMLARI İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı alımı

Daha Fazlası


1 4

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına sözlü sınavla Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 6, 7 ve 8 inci dereceli kadrolarda istihdam edilmek suretiyle; aşağıda belirtilen alanlarda ve sayıda toplam 20 İstihdam Uzman Yardımcısı alınacaktır.

GRUPLAR FAKÜLTE/BÖLÜM SAYI
Birinci Grup Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler 15
İkinci Grup İstatistik, Matematik, Endüstri Mühendisliği ve İşletme Mühendisliği 5

A – SINAV TARİHİ VE YERİ:

Imtihan Tarihi : 08/02/2016 – 15/02/2016

Imtihan Yeri : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 42

Yenimahalle / ANKARA

B – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2 – Giriş Sınavının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

3 – Üniversitelerin;

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri,

b) İstatistik, matematik, sanayi mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümleri,

ile yukarıda sayılanlara denkliği Yüksek Tedris Kurulu tarafınca onaylanmış yabancı fakülte yahut yüksekokullardan mezun olmak,

4 – T.C. Yüksek Tedris Kurulu Kıyas, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafınca 05-06 Temmuz 2014 ya da 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde meydana getirilen Kamu Personeli Seçme Imtihanlarından (KPSS) birinden
a) Birinci grup için; KPSS P60, KPSS P63 ve KPSS P88 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak,

b) İkinci öbek için; KPSS P25, KPSS P34 ve KPSS P102 puan türlerinin herhangi birinden minimum 75 puan almış olmak.

Gerekli şartları taşıyanlardan her iki öbek için ayrı ayrı olmak suretiyle KPSS sonuçlarına bakılırsa en yüksek puandan başlanarak belirleme yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sonuncu adayla aynı puana haiz olanlar da dahil edilerek sınava gireceklerin sıralaması Kurum web sitesinde yayınlanacaktır. Adayların listesinde 4 üncü maddenin alakalı bendinde belirlenen KPSS puan türleri arasından almış oldukları en yüksek puan esas alınacaktır.

Adaylar yalnız bir gruba başvuruda bulunabileceklerdir.

C – BAŞVURU ŞEKLİ:

1 – Imtihan başvuruları 04/01/2016 Pazartesi günü başlayıp, 18/01/2016 Pazartesi günü saat 17:30’da sona erecektir.

2 – Başvurular, Kurumumuzun resmi web sitesinin (www.iskur.gov.tr) “Duyurular” bölümünde piyasaya çıkan “Başvuru Formu” doldurulmak üzere yalnız online olarak yapılacaktır. Posta, kargo, elden vb. başvurular alınmayacaktır. Adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek ya da oluşabilecek öteki aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları öneri edilir.

Ç – SINAVA GİRECEKLERİN DUYURULMASI VE İSTENİLECEK BELGELER:

1 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sıralaması son müracaat tarihini takip eden beş iş günü içinde www.iskur.gov.tr adresinde duyuru edilecektir. Başvuru sahiplerine ek olarak tebligat yapılmayacaktır.

2 – Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sıralaması ile beraber adaylardan istenilecek olan informasyon, belgeler ve teslim edilecek adres Kurumumuzun resmi web sitesinde (www.iskur.gov.tr) duyurulacaktır.

3 – Adaylardan istenilen belgelerin asılları ibraz edilmek kaydıyla, fotokopileri Kurumumuz yetkililerince onaylama edilecek, belgelerin asılları ise adaylara iade edilecektir.

4 – Adaylar, imtihan girişindeki hüviyet tespitinde kullanılmak suretiyle yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir hüviyet belgesi (Nüfus Cüzdanı, Şoför Belgesi, Pasaport, vb.) bulunduracaklardır. Adaylara ek olarak imtihan giriş belgesi gönderilmeyecektir.

D – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

İstihdam Uzman Yardımcılığı Giriş Imtihanı, sözlü imtihan gibi yapılacaktır. Imtihan;

a) Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 ve 2 nci paragraflarında belirtilen alan bilgisi mevzularına ilişik data düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, brifing verme ve anlatım etme kabiliyeti,

c) Liyakati, temsil yeteneği, alışkanlık ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna yeteneği ve inandırıcılığı,

d) Genel kabiliyet ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek üzere gerçekleştirilir.

E – GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI:

1 – Sözlü sınavda; Imtihan Şekli ve Konuları başlığı altında yer edinen “a” bendi elli puan, “b” ila “e” bentlerinin her biri onar puan üstünden değerlendirilir.

2 – Sözlü sınavda başarıya ulaşmış sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üstünden verdikleri puanların aritmetik averajının minimum yetmiş olması şarttır.

3 – Yapılacak imtihan nihayetinde gruplarında yukarıda belirtilen sayıda başarı göstermiş aday bulunmadığı takdirde, başarı göstermiş aday sayısı kadar Uzman Yardımcısı alınabilir yahut her bir grupta alınacak yukarıda belirtilen Uzman Yardımcısı rakamları içinde değişim yapılabilir.

4 – Imtihanı kazananlar, puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere bu duyuruda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aslolan, kadro sayısının yarısı kadar yedek olmak suretiyle belirlenir.

5 – Giriş sınavında yetmiş ve üstünde puan almış olmak, aslolan ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

6 – Giriş imtihanı neticeleri, yazılı olarak ve Kurumumuzun web sitesinde yayınlanmak üzere ilgililere duyurulur. İlan edilen imtihan neticeleri, bir yılı aşmamak suretiyle müteakip sınavın müracaat geçmişine kadar geçerlidir.

F – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:

Adaylar imtihan sonuçlarının ilanını takip eden bir hafta içinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar, Imtihan Kurulu tarafınca incelenir ve itiraz süresinin bitimini takip eden en geç bir hafta içinde karara bağlanarak, netice ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

G – UZMAN YARDIMCISI OLARAK ATANMA:
1 – Giriş imtihanını kazananlar arasından aslolan listede yer alanlardan adım atmak suretiyle duyuru metninde belirtilen boş kadro sayısı kadar aday başarı sıralamasına bakılırsa uzman yardımcılığı ekibine atanır.

2 – Giriş imtihanını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları için Kurumumuz tarafınca bildirilen vakit içerisinde aşağıdaki belgelerle beraber İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına başvuru etmeleri icap eder.

a) Görevini daima oluşturmaya mani olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Mal bildirimi,

c) Dört tane vesikalık resim.

3 – Bildirilen vakit içinde geçerli bir mazereti olmaksızın başvurmayan adayların atamaları yapılmaz. Bu biçimde belirleme yapılmayan kadrolara yahut ataması yapıldığı şekilde göreve başlamayan aslolan adayların yerine, yedek adaylardan başarı sıralamasına bakılırsa belirleme yapılır.

H – DİĞER HUSUSLAR:

1 – İstihdam Uzman Yardımcılarının işe alımı, yetiştirilmesi, İstihdam Uzmanlığına atanması ve İstihdam Uzmanları ile İstihdam Uzman Yardımcılarının vazife, yetki ve sorumluluklarına ait usul ve esaslar Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirlenmiştir.

2 – İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunmuş olduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılma olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiç bir hak istek edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihindeki ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun alakalı hükümleri uygulanmak suretiyle, Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarında bulunulur.

G – İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Başvuru sırasında : (312) 229 68 02 – 03

Atama sırasında : (312) 216 30 99
E-posta : sinavbasvuru@iskur.gov.tr

Web : www.iskur.gov.tr

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri