Aday Memurlar İçin, Askıda Sayılan Memurluk Süreleri

Aday Memurlar İçin, Askıda Sayılan Memurluk Süreleri

Devlet memurlarının adaylık süresi 1 yıldan azca, iki yıldan oldukca olması imkansız. Peki bu sürelere aylıksız izinde geçen süreler dahil midir?

SORU: Kasım 2013 te kurumumda mühendis kadrosunda aday işgören olarak göreve başladım. Göreve başladıktan 4 ay sonrasında doğum iznine ve müteakiben de aylıksız izne ayrıldım. Adaylık eğitimlerine doğal olarak tutulamamış oldum. Aralık 2015’te kurumuma dönmeyi planlıyorum. Kurumuma asli işyar olarak mı dönmüş olacağım?

CEVAP: Devlet Memurları Kanununun 54’üncü maddesi şu şekildedir:

“Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan azca iki yıldan oldukca olması imkansız ve bu vakit içerisinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.”

Aynı Kanunun 55 inci maddesinde ise şu yargı yer verilmiştir:

Daha Fazlası


1 4

“Aday olarak atanan memurların ilkin tüm memurların ortak vasıfları ile alakalı temel tahsile, bilahare sınıfları ile alakalı hazırlayıcı öğrenime ve staja doğal olarak tutulmaları ve Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarıya ulaşmış olmaları şarttır. Temel öğrenim ile hazırlayıcı öğrenim aynı kurumda yapılır.”

Anılan Kanunun 56 ncı maddesinde, adaylık süresi içerisinde temel tahsil, hazırlayıcı tahsil ve yetişim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği hükme bağlanmış olup, ismi geçen Kanunun 57’nci maddesinde adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların da ilişiklerinin kesileceği; 58 inci maddesinde ise, “Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarı göstermiş olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi atamaya yetkili amirin onayı ile onaylama tarihinden geçerli olmak suretiyle asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme zamanı adaylık süresinin sonunu geçemez.” hükmü getirilmiştir. Aynı Kanunun 108’inci maddesinin (B) bendinde de, “Doğum meydana getiren memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum icra eden memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üstüne yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.” hükmü mevcuttur.

Devlet Memurları Kanununun 55 ve 58 inci maddelerinde yer edinen hükümlerden, aday memurların asli memurluğa atanabilmeleri için temel tahsil, hazırlayıcı tahsil ve yetişim periyodunu başarıyla tamamlamalarının mecburi olduğu anlaşılmaktadır. Ancak Kanunun 54 üncü maddesinde de adaylık süresinin bir yıldan azca iki yıldan oldukça olamayacağı belirtilmiştir. Bununla beraber, Kanunda adaylık süresinin iyi mi hesaplanması gerektiğine ilişik herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Adaylık süresinin, aday memurun göreve başladığı tarihten itibaren bir sene ila iki sene sonraki tarih olarak kabul edilmesi, adaylık süresi içerisinde birtakım hususi sebeplerden ötürü adaylık eğitimlerini alamayan veya tamamlayamayan memurlar açısından Kanunun 55 ve 58 inci maddelerinin yerine getirilememesine yol açacaktır. Kaldı ki, belirtilen Kanunun 56 ncı maddesinde yer edinen, adaylık süresi içerisinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin ilişiklerinin kesileceği; 57 nci maddesinde yer verilen, adaylık süresi içerisinde aylıktan kesme ya da aşama ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların ilişiklerinin kesileceğine ilişik maddeler, adaylık süresinin aday memurun hal ve hareketlerinin değerlendirildiği bir müddet olarak öngörüldüğünü göstermektedir.

Yukarıdaki hükümler ve gerekçelerle, uygulamaya esas görüşler vermekle mükellef kuruluş olan Devlet Personel Başkanlığı, memurun kurumla ilişkisinin fiilen askıda olduğu ve herhangi bir halde tahsil verilmesinin veya hal ve hareketlerinin değerlendirilmesinin olası bulunmadığı aylıksız izinde geçen sürelerin, adaylık süresinden sayılmaması gerektiği görüşüne varmıştır.

Kaynak: http://www.memurlar.net/

Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri